Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

 

Nieuwsbrief van donderdag 20 december 2018

Beste ouders/ verzorgers,

TERUGBLIK
Het eerste deel van schooljaar 2018-2019 ligt alweer achter ons en we kunnen terugkijken op een aantal mooie momenten:
De feestelijke opening van het schooljaar, het geslaagde cultuurfeest, een leerzame kinderboekenweek, uitstapjes naar bijvoorbeeld het Bouwhuis en het Sinterklaashuis, de lessen voor bewegingsonderwijs verzorgd door 2 docenten van “The Move Academy”,
het afbreken van de locatie naast het hoofdgebouw en daaropvolgend het uitbreiden van de speelplaats voor de kinderen, ateliers voor de groepen 1 en 2 en natuurlijk het vrolijke Sinterklaasfeest en het gezellige Kerstfeest.
Momenten om te koesteren en er komen er hopelijk nog veel meer! Met veel plezier en vol goede moed kijken we uit naar het tweede deel van het schooljaar.

BEELDEN VOOR KERSTSTAL
Vorige week maandag hebben wij nieuwe beelden ontvangen voor onze kerststal in de hal van het hoofdgebouw. De beelden werden 1 voor 1 naar de hal gebracht en ingezegend door de bisschop, die speciaal voor deze gelegenheid naar de Don Boscoschool was gekomen. U kunt deze week nog even binnen wandelen om de beelden te bewonderen.KERSTVIERING
Vanavond wordt ons jaarlijkse kerstdiner gehouden en alle kinderen worden tussen
17.20 – 17.30 uur op school verwacht. Het eten kan dan in de groepen gebracht worden, de kinderen kunnen plaatsnemen aan een mooi gedekte tafel en de ouders kunnen dan afscheid nemen van de kinderen.
Om 19.00 uur zal het kerstdiner voor de kinderen afgelopen zijn. Op het plein zal voor de wachtende ouders warme chocomelk en glühwein geserveerd worden.
De kinderen van groep 1 t/m 3 mogen in de groepen worden opgehaald. Vanaf groep 4 lopen de kinderen zelf naar buiten en kunnen op het plein door de ouders worden opgehaald.

OPRUIMEN
Eens in de zoveel tijd wordt er op school opgeruimd, zo ook deze weken. Oud meubilair en spullen die al langere tijd niet meer gebruikt zijn, worden door de HVC opgehaald. Er wordt op het plein een grote permanente container geplaatst, waar veel spullen netjes in kunnen worden opgeborgen. Ook het houten huisje op het speelplein wordt vervangen, zodat we weer netjes en opgeruimd het nieuwe jaar kunnen beginnen.

OUDERBIJDRAGE
Wij willen alle ouders bedanken die tot nu toe de ouderbijdrage voor hun kinderen hebben betaald. Wij willen de ouders die nog niet hebben betaald het volgende onder de aandacht brengen:
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De Ouderraad krijgt geld van de ouders van de Don Boscoschool, dus niet van de gemeente of van het ministerie van Onderwijs. Als de Ouderraad geen geld zou ontvangen van de ouders, wordt het bijna onmogelijk om feesten als Sinterklaas en Kerstmis door te laten gaan op de manier zoals dat nu gebeurt. Wij willen u dus nogmaals vragen de ouderbijdrage zo snel mogelijk te betalen bij de leerkracht van uw kind.
Voor het oudste kind: € 25,-
Voor elk volgend kind uit hetzelfde gezin: € 15,-

U kunt het geld ook overmaken op de rekening van:
Oudervereniging Don Bosco
NL94 INGB 0002 4381 69
Onder vermelding van de naam en de groep van uw kind(eren)
Namens alle leerlingen en ouders van de Ouderraad: Bedankt!

RAPPORTEN
Afgelopen maand hebben we vanaf groep 3 de rapportgesprekken “nieuwe stijl” gevoerd. De rapporten werden een week vóór het gesprek meegegeven, zodat ouders zich van tevoren konden inlezen en voorbereiden op het rapportgesprek. Veel ouders en leerkrachten hebben dit als positief ervaren.
Als u het rapport nog thuis heeft liggen, willen wij u vragen dit zo snel mogelijk weer terug te brengen op school, waarvoor dank.

SCHOOLFRUIT
Omdat het nog niet voor iedereen duidelijk was op welke dagen het schoolfruit geleverd wordt, hier nog even de dagen op een rijtje:
Maandag: fruit van thuis meenemen
Dinsdag: fruit van thuis meenemen
Woensdag: schoolfruit
Donderdag: schoolfruit
Vrijdag: schoolfruit

DE VREEDZAME SCHOOL
Blok 3: We hebben oor voor elkaar:
De kinderen hebben belangrijke communicatieve vaardigheden geleerd, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen. De lessen waren gericht op:
- Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.
- Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
- Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen.
- Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander.
- Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.
- Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.
- In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de ‘sociale media’. Na de kerstvakantie start blok 4: We hebben hart voor elkaar.

REKENONDERWIJS-MET SPRONGEN VOORUIT
Rekenonderwijs is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Naast het rekenen met boeken, schriften en een Chromebook, worden er materialen ingezet. Dat doen wij met het programma van Met Sprongen Vooruit. Met Sprongen Vooruit is een effectief aanvullend rekenprogramma, dat zich kenmerkt door spelenderwijs, met allerlei opdrachten en spellen, in kleine tussenstapjes te werken aan de rekenstof zodat een leerkracht elke leerling met rekenen vooruit kan helpen. Met het totaaloverzicht op de rekenleerlijnen leert de leerkracht de juiste oefeningen en spellen zowel interactief klassikaal als individueel aan te bieden. De leerlingen ervaren deze oefeningen en spellen als leuk en betekenisvol waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen. Ze mogen bewegen en eigen producties maken wat de betrokkenheid verhoogt. Deze positieve wisselwerking tussen inhoud en vorm zorgt ervoor dat de resultaten bij leerlingen die les krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit direct omhooggaan. Er wordt mee gewerkt in alle groepen van onze school.

ZOMERSCHOOL 2019 In samenwerking met de gemeente organiseren de 6 basisschoolbesturen uit Dordrecht de Zomerschool Dordrecht. Deze zal gehouden worden van maandag 19 augustus t/m donderdag 29 augustus 2019 van 08.45 tot 15.00 uur. In de bijgevoegde flyer vindt u meer informatie.

BELANGRIJKE DATA:
Donderdag 20 december: In de avond kerstdiner voor alle leerlingen.
Vrijdag 21 december: Alle kinderen zijn op school van 8.25 – 12.00 uur
Kerstviering in de kerk. (9.30 – 10.30 uur)
Alle ouders zijn daarbij van harte uitgenodigd.
Za. 22 december t/m zo. 6 januari 2019: Kerstvakantie.
Ma. 7 jan. t/m vrij. 11 jan: Hoofdluiscontrole in alle groepen.
Donderdag 17 januari: Informatiemiddag Voortgezet Onderwijs voor de ouders van groep 8.
Donderdag 24 januari: Feestelijke uitreiking van het letterdiploma aan de leerlingen van groep 3, hun ouders zijn hierbij van 14.00 – 14.35 uur van harte uitgenodigd.
Vrijdag 25 januari: Uitgifte volgende nieuwsbrief.


Vriendelijke groet, mede namens het team,
Astrid Mijnders